آلفاباکس


جوالدوزی به خود

در قواره کج این فضای مجازی تبدیل به نویسنده بد عهدی شده ام که وعده زیاد می دهد و عمل نمی کند. نشانه ای که ظهورش خبر از بی حوصلگی، تنبلی و بی شعوری مخفی من می دهد. خودم می دونم که به چه موجود غیر قابل تحملی تبدیل شده ام. تحمل خودم برای خودم سخته وای به حال شما. 
متاسفم که نمی توانم مبحث خوشگلی را ادامه بدهم. در ذهنم جستاری شگرف شکل گرفته بود که متاسفانه نضج نگرفته به فنا رفت. ذهنم درگیر مسائل دیگری شد که به مبحث زیبایی ارجحیت داشتند. باید به چیزهایی فکر کنم که عملی تر و مرتبط تر با نوشته اصلی ام باشه و  به همین علت هم مبحث زیبایی علی رغم میل خودم در نطفه سقط شد.  
نوشتن کار سختی است. تولید اندیشه به مراتب سخت تر. احتیاج به فضایی دارم که چرند خواب نبینم و از باطلت یک زندگی عجیب فاصله بگیرم. 
کاش می توانستم روزه بگیرم و به مدت چهل روز دهان به هر آنچه اطعمه و اشربه است ببندم. 


منبع این نوشته : منبع
مبحث ,مبحث زیبایی